Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

alicjazkrainyczarow
Reposted frombluuu bluuu viaTamahl Tamahl
1376 abac 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackmoth7 blackmoth7
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
2526 3e05 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadelicja8 delicja8
3097 d082 390
Reposted frommanxx manxx viayourhabit yourhabit
alicjazkrainyczarow

April 22 2017

alicjazkrainyczarow
1178 b0b4 390
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency

April 21 2017

alicjazkrainyczarow
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Życie rozłoży Cię na łopatki jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— znalezione (via polskie-zdania)
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
Potrafimy wytrzymać prawie każdy ból, jeśli możemy żywić nadzieję, że przeminie. Lecz kiedy jesteśmy przekonani, że nie przeminie nigdy, staje się nie do wytrzymania.
— Lucy Maud Montgomery
6385 6295 390
Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
6402 205d 390

sartreuse:

Ile de la Cité, Paris 1975 by Peter Turnley

Reposted fromLittleJack LittleJack
6399 2213 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
6393 c400 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
1527 46ab 390
Reposted fromkinky kinky viachlebemzkarbidem chlebemzkarbidem

April 19 2017

2118 ec86 390
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viavanitaas vanitaas
alicjazkrainyczarow
0484 c520 390
9617 75dd 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viasexandviolins sexandviolins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl