Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2019

alicjazkrainyczarow
3223 3f38 390
Reposted from4777727772 4777727772 viathinkmore thinkmore
alicjazkrainyczarow
W rzeczywistości ciągłej sprzedaży,
Gdzie "być" przestaje cokolwiek znaczyć.
— Myslovitz
alicjazkrainyczarow
6268 7c28 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabeeth beeth

February 23 2019

alicjazkrainyczarow
0400 7d36 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow
4298 e048 390
Reposted fromimmortal-a immortal-a viaanecianow anecianow

February 11 2019

alicjazkrainyczarow
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viaazazel azazel
alicjazkrainyczarow
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaazazel azazel
alicjazkrainyczarow
4048 2800 390
Reposted fromkarahippie karahippie viagabor gabor
alicjazkrainyczarow

January 31 2019

alicjazkrainyczarow
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viagabrielle gabrielle
alicjazkrainyczarow
7681 db9b 390
Reposted fromladies ladies viaYasLair YasLair
alicjazkrainyczarow
0526 0f50 390
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
Reposted frombluuu bluuu viaBetterDays BetterDays

October 26 2018

alicjazkrainyczarow
7695 a71b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaczoo czoo
alicjazkrainyczarow
3124 f81f 390
Reposted fromdusix dusix viasweetchocolate sweetchocolate
alicjazkrainyczarow

October 18 2018

alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
Like I follow you around like a dog that needs water
But admit it that you wanted me smaller
If you would have let me grow
You could have kept my love
— Banks - Gemini Feed
alicjazkrainyczarow
I tried a thousand times
I tried to say "I love you", but you didn't hear me
And you're passive-aggressive
Convinced me other people didn't care about me
— Banks - Gemini Feed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl