Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

alicjazkrainyczarow
5259 bbc1 390

vaticanrust:

Joy Division

October 19 2017

alicjazkrainyczarow
3287 fdba 390
Borszewicz
alicjazkrainyczarow
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
0207 7aab 390

kitty-n-classe:

Kate Moss par Mario Testino | Vogue Paris, octobre 2012 (détail)

alicjazkrainyczarow
7302 d70e 390
Reposted fromdivi divi viasadporn sadporn

October 10 2017

alicjazkrainyczarow
3988 3f8b 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viapiehus piehus
I didn’t say I liked it. I said it fascinated me. There is a great difference.
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (via jaded-mandarin)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaBeatNick BeatNick

October 07 2017

4343 1e52 390
Reposted frombrumous brumous viashinein shinein

September 29 2017

alicjazkrainyczarow

September 27 2017

alicjazkrainyczarow

September 20 2017

alicjazkrainyczarow

September 19 2017

alicjazkrainyczarow
8801 a555 390
Reposted frommodalna modalna viapuszka puszka
alicjazkrainyczarow
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viainyou inyou
alicjazkrainyczarow
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viainyou inyou
alicjazkrainyczarow
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viainyou inyou
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl