Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

7195 2f67 390
Reposted fromamatore amatore
3659 80b6 390
Reposted fromamatore amatore
3477 d596 390
Reposted fromamatore amatore
4563 4263 390
Reposted fromamatore amatore

August 08 2017

alicjazkrainyczarow
1429 332d 390
Reposted fromEkran Ekran viakeeplooking keeplooking
alicjazkrainyczarow
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viakeeplooking keeplooking
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
1433 874d 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viachleb-i-wino chleb-i-wino

August 02 2017

alicjazkrainyczarow
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viaohhh ohhh

July 31 2017

1771 430d 390

July 30 2017

alicjazkrainyczarow
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaBloodEve BloodEve

July 27 2017

alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
8863 311d 390
Reposted frommaking-love making-love viaPicki91 Picki91

July 23 2017

alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
2805 7839 390
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaszydera szydera

July 11 2017

alicjazkrainyczarow
2275 a6f9 390

July 10 2017

alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
6580 ff70 390
Reposted fromzmora zmora
1121 46a1 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagabunia gabunia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl