Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

8381 9e8b 390

erotica-lover:

gorgeous!

Reposted fromamatore amatore

September 17 2018

alicjazkrainyczarow
One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are
— S. Dembling // The introvert’s way
Reposted fromverronique verronique viapiehus piehus
alicjazkrainyczarow
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
alicjazkrainyczarow
5321 5bb3 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viadesperateee desperateee
alicjazkrainyczarow
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
3010 2bc2 390
Reposted fromrenirene renirene viafreeway freeway

September 14 2018

alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow

August 19 2018

alicjazkrainyczarow
8272 4d51 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaMsSuzanna MsSuzanna
alicjazkrainyczarow
5237 452c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaahora ahora
alicjazkrainyczarow
Paris, 1963, by André Kertész.
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

July 24 2018

alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
9582 4c60 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl