Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2018

alicjazkrainyczarow
7695 a71b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaczoo czoo
alicjazkrainyczarow
3124 f81f 390
Reposted fromdusix dusix viasweetchocolate sweetchocolate
alicjazkrainyczarow

October 18 2018

alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
Like I follow you around like a dog that needs water
But admit it that you wanted me smaller
If you would have let me grow
You could have kept my love
— Banks - Gemini Feed
alicjazkrainyczarow
I tried a thousand times
I tried to say "I love you", but you didn't hear me
And you're passive-aggressive
Convinced me other people didn't care about me
— Banks - Gemini Feed

October 12 2018

alicjazkrainyczarow

October 05 2018

alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viatiredeveryday tiredeveryday
alicjazkrainyczarow
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viahardbitch hardbitch
alicjazkrainyczarow

Boże mój zmiłuj się na­de mną
cze­mu stworzyłeś mnie
na niepo­dobieństwo twar­dych kamieni 

— Halina Poświatowska
alicjazkrainyczarow
6031 77fc 390

September 27 2018

8933 1e70 390
Reposted fromnosmile nosmile viawarkocz warkocz
alicjazkrainyczarow
0209 791a 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viawarkocz warkocz
alicjazkrainyczarow
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaSaraigmpz Saraigmpz

September 19 2018

8381 9e8b 390

erotica-lover:

gorgeous!

Reposted fromamatore amatore

September 17 2018

alicjazkrainyczarow
One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are
— S. Dembling // The introvert’s way
Reposted fromverronique verronique viapiehus piehus
alicjazkrainyczarow
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
alicjazkrainyczarow
5321 5bb3 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl